Середа, 22.05.2019, 09:51
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт

Пошук

Методичний диспут«Розвиток професійної компетентності учителя»
МЕТОДИЧНИЙ  ДИСПУТ

         «Розвиток професійної компетентності учителя»

- Розпочато поетапне упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Оновлення освіти потребує від педагогів вмілого використання як традиційних так і інноваційних  форм діяльності. Сучасна школа потребує сучасного учителя. Яким він має бути?

Компетентна, оптимістична, гуманна, інтелігентна, креативна, творча особистість – таким має бути учитель теперішнього і майбутнього.

 

-  Л.Гінзбург: «Високий професіоналізм – творчість, що стала професією»

          Що ви розумієте під професіоналізмом?

             Професіоналізм – сукупність (поєднання) компетенцій, які дають змогу реалізувати професійну діяльність у сучасних соціально-економічних умовах, застосувати їх з метою підвищення якості освіти та гармонійного розвитку  учнів.

 - Дефінітивний аналіз понять «компетенція»  і «компетентність» свідчить про відсутність єдиних підходів до розуміння зазначених термінів

- Що у вашому розумінні  компетенції?

           Сукупність взаємозалежних якостей особистості: знання, уміння, навички, ставлення,  способи дії, - необхідних для якісної діяльності.

         Чим розвиненіші компетенції, тим вищим є  рівень реалізації професійної діяльності.

 

- Які компетенції свідчать про професіоналізм педагогів?

              - методологічні;

              - правові;

              - комунікативні;

              - професійно-педагогічні;

              - дидактичні;

              - виховні;

              - інформаційні;

              - науково-предметні;

              - методичні

             

- А що таке компетентність?

             Поняття «компетентність» означає коло повноважень будь-якої посадової особи; володіння знаннями, досвідом у певній галузі.

 

- Що розуміють під професійною компетентністю педагога?

              Це особистісні можливості учителя, які дозволяють йому самостійно і ефективно реалізувати цілі  педагогічного процесу.

              Для цього необхідно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності.

 

Компетентність визначаємо як володіння відповідними компетенціями.

 

- Підсумовуючи:

   Педагогічна компетентність – це  система наукових знань, інтелектуальних і практичних умінь і навичок; загальної культури, особистісних якостей учителя, спроможного вирішувати психолого-педагогічні завдання.

 

- Доведіть, що професійна  компетентність учителя з часом змінюється.  Чи потрібно її розвивати?

              Сучасний учитель повинен уміти творчо засвоювати знання, критично осмислювати здобуту з різних джерел інформацію. Якщо педагог не буде слідкувати за досягненнями психолого-педагогічної науки, не оволодіватиме інноваційними технологіями та інтерактивними методиками, не навчиться  впроваджувати ІКТ та ППД – такий учитель не зможе забезпечити  якісної освіти та дати оптимальний результат.

 

- Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинно постійно удосконалюватися

Які етапи технології розвитку професійної компетентності?

         - початкове діагностування;

         - навчання, курсова перепідготовка, тренінги, майстер-класи;

         - участь у роботі РМО;

         - самоосвіта;

         - підсумкове діагностування.

 

- Зрозуміло, що високий рівень професіоналізму педагогічних кадрів забезпечує сучасний рівень якості освіти.

         Назвіть форми роботи з підвищення професійної майстерності педагогів початкової школи.

         Співбесіда, творча група, педагогічний практикум, консультація, школа молодого учителя, розв’язування педагогічних ситуацій, постійно діючі семінари, семінари-практикуми, майстер-класи. Педагогічна виставка, конкурс професійної майстерності, школи перспективного педагогічного досвіду, творчий портрет, творчий звіт, комп’ютерна презентація,  педагогічне портфоліо, захист інноваційного проекту.

 

 -  Чи потрібно вчителю займатися самоосвітою?

Самовдосконалення – систематична, послідовна робота особистості з удосконалення власних позитивних і усунення негативних якостей. Самовдосконалення  стилю педагогічної діяльності вчителя початкових класів здійснюється за допомогою двох взаємозалежних нерозривних процесів – самоосвіти та самовиховання.

 

- За якими  компонентами можна охарактеризувати структуру професійної компетентності учителя?

         1. Професійно-педагогічні знання (праксеологічний компонент)

         2. Адекватне сприйняття, осмислення та відображення інформації, пізнання і конструювання процесу навчання (гносеологічний компонент).

         3. Професійні психологічні позиції, установка вчителя, цінності, професійна  позиція учителя (аксіологічний  компонент).

         4. Педагогічна діяльність – це діяльність не індивідуальна, а спільна  (соціальний компонент).

         5. Педагогічний процес неможливо уявити без комунікації (комунікативний компонент).

         6. Мають бути сформовані педагогічно-професійні якості (особистісний компонент).

         7. Педагогічна діяльність носить творчий характер (творчий компонент).

         8. Треба  реально оцінювати свої  можливості, результати діяльності, прагнути до  самовдосконалення, до подолання професійних криз (рефлексивний компонент).

      Висновок: Всі компоненти взаємопов’язані й взаємообумовлені.

 

- На які групи діляться професійні компетентності?

а) ключові – необхідні для виконання будь-якої професійної діяльності

(інформаційно- комунікативні, соціально-трудові, мовні, культурні, здатність учитися);

б)  базові – відображають специфічний характер педагогічної діяльності (організаційний, дидактичний компоненти, здатність до педагогічного мислення, когнітивно-креативний, психологічний, оцінювальний, консультативний компоненти і здатність до розвитку впродовж усього життя);

в) соціально-предметні компетентності (рівень володіння предметом і розвиток дослідницької компетентності учителя).

Висновок: Професійна компетентність учителя – сукупність ключових, базових і спеціальних компетентностей, що проявляються на професійно-діяльнісному, комунікативному й особистісному рівнях.

 

- Які вимоги до особистості учителя початкових класів можна поставити?

1) вимоги як до сучасного  спеціаліста:

 - фундаментальність (глибина знань наукових основ);

 - компетентність (глибокі  професійні знання і загальна ерудиція).

2) специфічні вимоги до вчителя:

 - розуміння місця  початкової освіти в системі безперервної освіти;

- знання вікових особливостей дітей;

- розуміння значимості роботи з сім’єю.

3) система педагогічної культури вчителя (5компонентів):

- перцептивний компонент  (вміння розуміти емоційний стан і мотиви поведінки дітей, здатність до емпатії (співпереживання);

- комунікативний компонент (відкритість для спілкування і співпраці з учнями);

- конструктивний компонент (організація діяльності дітей і своєї власної діяльності);

- інноваційний компонент (потреба в інноваційній діяльності, педагогічний пошук);

- рефлексивний компонент (усвідомлення своєї педагогічної діяльності як головної  сфери свого особистісного  самовизначення, самооцінка свого професійного розвитку).

 

- Які показники готовності до професійної педагогічної діяльності?

1. Уміння розв’язувати професійно-педагогічні проблеми:

         - загальний рівень освітньої підготовки вчителя (вибір стилю спілкування, врахування вікових та індивідуальних особливостей);

         - реалізація професійних знань (виявлення причин  неуспішності учня, підготовка і проведення різних форм  позакласної виховної роботи  і т.д.).

2. Сформованість основних функцій педагогічної діяльності:

         - діагностична;

         - прогностична;

         - організаторська;

         - конструктивно-спроектована;

         - інформаційна;

         - комунікативна;

         - дослідницька;

         - контрольно-оцінна.

3. Сформованість професійно-значущих властивостей особистості:

         - компетентність;

         - здатність до педагогічного  спілкування.

 

- Назвіть 5 критеріїв професійної компетентності учителя початкових класів.

- Загальнокультурний :

                   - широта кругозору;

                   - інформованість в області культурних новин;

                   - культура мовлення.

-         Загальнопрофесійний:

- володіння змістом навчальних дисциплін;

- володіння сучасними теоріями та технологіями навчання і      виховання;

- знання  факторів, які мають вплив на навчання.

- Комунікативний:

                - потреба у спілкуванні з дітьми, інтерес, цікавість до дітей;

- емоційна щирість, мобільність, взаємозв’язок, взаєморозуміння у спілкуванні;

- доброзичливий і конструктивний стиль спілкування.

- Особистісний:

                - професійна спрямованість особистості;

                - специфічні професійні якості;

                - специфічні психофізіологічні  якості.

- Саморозвиток і самоосвіта:

                - самокритичність, вимогливість до себе;

                - потреба у постійному оновленні досвіду, в інноваціях;

                - дослідницький стиль діяльності.

 

З’ясування критеріїв і показників професійної компетентності та розробка діагностичного інструментарію сформованості професійної компетентності учителя потребує подальших наукових пошуків.

 

- Важливим є рівень методичної компетентності учителя початкових класів.

- Емпіричний. У вчителя наявна певна сума знань, але у своїй практичній діяльності керується готовими розробками, рекомендаціями, не вміє самостійно аналізувати й конструювати навчальний процес.

- Конструктивний. Учитель на теоретичній основі обмірковує мету своїх дій, бажаних результатів, умов їх досягнення. Педагог може теоретично проаналізувати запропоноване й обмірковано обрати послідовність застосування педагогічного інструментарію.

- Творчий. Учитель самостійно конструює навчальний процес, вільно використовуючи в практичній діяль7ності теоретичні основи педагогіки, відшукує обґрунтоване рішення будь-якого педагогічного та дидактичного завдання, орієнтується на розвиток учнів і саморозвиток.

 

- Які складові методичної компетентності вчителя (загально методичні та спеціальні)?      

Методична культура, методична творчість, методичне мислення, мобільність учителя.

Складові: науковість, системність, послідовність, перспективність, зв'язок з практикою, наочність, доступність.

 

- Е. Фромм: «Якщо людина хоче стати майстром у якому-небудь мистецтві, йому має бути підпорядковане  все її життя. Власна особистість стає інструментом  у практиці мистецтва, інструментом, який треба підтримувати в такому стані, щоб він міг виконувати свої особливі функції».

 

Професійна компетентність – це мистецтво, яке повинно  постійно удосконалюватись.

                РЕКОМЕНДОВАНА    ЛІТЕРАТУРА:

1.     Армейська Л. Нові підходи  до організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників сільських навчальних закладів. // Імідж сучасного педагога. – 2012. - №6.

2.     Банашко Л.  Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів  у системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової ланки освіти. - Хмельницьк. – 2010.

3.     Бондар В. Управління формуванням професійної компетентності вчителя. //Освіта і Управління. -2006. – т.9(№2).

4.     Глузман О. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості.// Педагогіка та психологія. – 2009. - №2.

5.     Гузій Н. Основи педагогічного професіоналізму./К.: НПУ, 2004.

6.     Коломієць Н. Вплив ціннісних орієнтацій на формування  компетентностей особистості.// Імідж сучасного педагога. – 2012. -№6.

7.     Кодлюк Я. Теоретико-методичні засади формування дидактичної компетентності майбутніх учителів початкової школи.// Імідж сучасного педагога. -2012.-№6.

8.     Крамаренко А. Компетентнісний підхід до проблеми формування соціоприродних цінностей майбутніх фахівців  початкової освіти. // Імідж сучасного педагога. – 2012.- №6.

9.     Кремень В. Час вимагає учителя з новими якостями.//Освіта. -2006. -№33

10.                Крилевець М.П. Професійна компетентність учителя початкової школи. Матеріали обласного семінару-практикуму: ПОІППО. – 2012.

11.                Локшина О. становлення «компетентнісної ідеї» в європейській освіті. – К.:  Педагогічна думка, 2009.

12.                Лукьянова М. Психолого-педагогическая компетентность учителя.// Педагогика. – 2001. - №10.

13.                Мазур І. Самовдосконалення інноваційного  стилю  педагогічної діяльності майбутнього вчителя початкових класів. // Імідж сучасного педагога. – 2012. - №6.

14.                Національна доктрина розвитку освіти. //Освіта України. -2002.- №33.

15.                Овчарук О. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи.-К.: «К.І.С.», 2004.

16.                Онопрієнко О. Концептуальні засади компетентнісного підходу в сучасній освіті. // Шлях освіти. - 2007.- №4.

17.                Петриненко Л. Теоретико-методологічні засади формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи.  –Х., 2006.

18.                Радченко А. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя.// Управління школою .- 2005. –№35-36.

19.                Разіна н. Модель професійної компетентності учителя у відповідності до стандартів освіти.// Завуч. – 2001. - №4.

20.                Роль і значення  самоосвіти. // Методист. -2012. - №8. Савіченко О. Компетентнісний підхід як чинник якості професійної підготовки майбутнього учителя. – К.: НПУ, 2010.

21.                Савченко О.  Взаємозв’язок ключових і предметних компетентностей у контексті формування у молодших школярів уміння вчитися. // Імідж сучасного педагога. 2012.-№6.

22.                Савченко О. Удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів у контексті модернізації шкільної освіти.-2006.

23.                Савченко О. Покликання початкової школи. // Початкова школа. – 2008. - №2.

24.                Савченко О. Уміння вчитися як ключова компетентність.. // Основна школа. – 2005.- №3-4.

25.                Савченко О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів  початкових класів. //Початкова школа. – 2001. - №7.

26.                Савченко О. Компетентнісний підхід як чинник професійної підготовки майбутнього вчителя. – К.: НПУ, 2010.

27.                Сидоренко В. Професійна компетентність учителя початкових класів та шляхи її розвитку в умовах особистісно орієнтованого навчання.

28.                Скворцова С. Професійна компетентність учителя початкових класів. //Почткова освіта. – 2011. - №32.

29.                Студенікіна В. Методична компетентність учителів.// Методист. – 2012. - №8.

30.                Сорочан Т. Професіоналізм педагога в контексті післядипломної освіти. //Методист. – 2012. - №5.

31.                Тевлін Б. професійна підготовка вчителів. –Х.: Основа, 2006.

32.                Тюрікова О. Підвищення професійної  компетентності педагогів в умовах інноваційної діяльності методичних служб.// Методист. -2012.- №7.

33.                Уйсімбаєва Н. Розвиток професійної  компетентності як шлях до підготовки висококваліфікованих фахівців.// Рідна школа. – 2006. - №6.

34.                 Федченко О. Професійна компетентність  педагога початкової школи. // Методист. – 2012. - №8.

35.                 Хомич Л. Професійно- педагогічна підготовка вчителя початкових класів. – К.: «Магістр-S», 1998.

 

Методист РМК    Л.Г.ЮРЧЕНКО

Категорія: На допомогу вчителю | Додав: Освітянин (22.10.2012) | Автор: Юрченко Лілія Григорівна
Переглядів: 15272 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]