Четвер, 22.08.2019, 14:27
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт

Пошук

Підвищення компетентності вчителя завдяки Інтернет-ресурсам
О. Радченко, методист РМК

 Рівні сформованої  інформаційної компетентності

Інформатизація освіти вимагає від вчителя високого рівня інформаційної компетентностіі. Вчитель  в умовах жорсткої конкуренції, завдяки засобам ІКТ повинен бути готовим повноцінно реалізувати нові ідеї,  використовувати ІКТ з метою доступа до інформації, її визначення (ідентифікації), організації, обробки, оцінки, а також її створення і передачі, яка достатня для того, щоб успішно жити і працювати в умовах інформаційного суспільства, умовах економіки знань.

Інформаційна компетентність є однією з ключових в процесі професійного зростання і проявляється, насамперед, у діяльності при вирішенні різних завдань із залученням комп’ютера, засобів ІКТ та Інтернету.

 Можна виділити наступні показники інформаційної компетентності вчителя:

- готовність до освоєння  та аналітичної обробки інформації;

- прагнення до формування та розвитку особистих творчих якостей;

- наявність високого рівня комунікативної культури (в тому числі комунікації за допомогою засобів ІКТ), теоретичних уявлень і досвіду організації інформаційної взаємодії;

- готовність до спільної між усіма суб’єктами інформаційної взаємодії, освоєння наукового та соціального досвіду, спільної рефлексії та саморефлексії;

- освоєння методів одержання, відбору, зберігання, відтворення, уявлення, передачі та інтеграції інформації (в тому числі в рамках обраної предметної області) за допомогою  засобів ІКТ.

Виходячи з розуміння інформаційної компетентності вчителя, як сукупності знань, умінь і досвіду діяльності, можна визначити рівні інформаційної компетентності:

- базовий - сукупність знань, умінь і досвіду, які  необхідні вчителю для вирішення освітніх завдань засобами ІКТ загального призначення;

- предметно-орієнтований – орієнований на засвоєння і формування готовності до впровадження в освітню діяльність спеціалізованих технологій і ресурсів, які розроблені відповідно до вимог, змісту та  методики викладання того чи іншого навчального предмета:

- педагогічний (методологічний, психолого-педагогічний, методичний).

Виділимо показники інформаційної компетентності вчителя :

- наявність  загальних  уявлень у  сфері  розвитку та  використання ІКТ;

-  наявність уявлень про електронні освітні ресурси;

- налаштування інтерфейсу та встановлення відповідного програмного забезпечення;

- вміння створювати мультимедійні засоби навчання в середовищі програми PowerPoint;

- застосування можливостей пакету Microsoft Office для розробки дидактичних матеріалів з предметної області та робочих документів;

- вміння обробляти графічні зображення;

- володіння базовими Інтернет-сервісами, технологіями та основами технології побудови Веб-сайтів.

Процес становлення інформаційної компетентності вчителів передбачає розвиток мотивації, потреби й інтересу до отримання знань в галузі технічних, програмних засобів.

Виходячи з вище викладеного, інформаційну компетентність вчителя будемо розуміти як найважливішу компоненту, яка полягає в здатності педагога вирішувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики та ІКТ, а саме:

- здійснювати інформаційну діяльність для обробки, передачі, збереження інформаційного ресурсу з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;

-  оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення в мережі Інтернет, інформаційного ресурсу освітнього призначення;

-  організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу;

- створювати і використовувати тестові системи для  діагностики  контролю та оцінки рівня знань учнів;

-  здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета.

ІКТ відносяться до інноваційних процесів, головне завдання яких є створення нового, що сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. Поняття „інновація” у дослівному перекладі з латинської означає оновлення, змінення. За своїм змістом поняття „інновації” відноситься не лише до створення і розповсюдження новацій, але й до таких змін, які носять суттєвий характер, супроводжуються змінами в способі діяльності та мислення.

Останнім часом з’явився новий термін – „інноваційна педагогічна технологія”. Інноваційна технологія покликана переводити інноваційні новоутворення в систему норм, вказівок, засобів та прийомів, яка б забезпечувала їх реалізацію на практиці в певних умовах. В якості інноваційної технології в нашому випадку виступає інформаційно-комунікаційна технологія.

         Проте для безпосереднього здійснення педагогом такого процесу необхідні вміння і навички, що дозволять йому знаходити інформацію, критично її оцінювати, вибирати необхідну інформацію, використовувати її, створювати нову та вміти обмінюватись нею. А це вже поняття інформаційної грамотності . Розкриваючи визначення змісту  «інформаційна грамотність» – це вміння:

- визначати можливі джерела інформації і стратегію її пошуку, отримання її;

- аналізувати отриману інформацію, використовуючи різного типу схеми, таблиці і т.д. для фіксації результатів;

- оцінювати інформацію з позиції достовірності, точності, достатності для вирішення проблеми (завдання);

- відчувати потребу в додатковій інформації, отримувати її, якщо є можливість;

- використовувати результати процесів пошуку, отримання, аналізу і оцінки інформації для прийняття рішень;

- створювати нові (для конкретного випадку) інформаційні моделі об’єктів і процесів, в тому числі з використанням схем, таблиць і т.ін.;

- накопичувати власний банк знань за рахунок особисто значимої інформації, необхідної в своїй діяльності;

- створювати свої джерела інформації;

- використовувати сучасні технології при роботі з інформацією;

- працювати з інформацією індивідуально, а також і в групі”.

Перераховані знання та вміння педагог здобуває в результаті професійного самовдосконалення, яке трактується як „свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня власної професійної компетенції і розвитку професійно значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності і власної програми розвитку” .

Отже, можна сказати, що ІКТ-компетентність – властивість педагога, який компетентно, тобто цілеспрямовано і самостійно, із знанням вимог до професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього простору і своїх можливостей та обмежень здатен застосовувати ІКТ у процесі навчання, виховання, методичної і дослідницької діяльності та власної неперервної професійної педагогічної діяльності, і на основі аналізу педагогічних ситуацій може бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх розв’язання із максимальним використанням можливостей ІКТ.

Педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано обирати та застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприятимуть досягненню мети, а саме гармонійному розвитку учнів із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

         Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.11 № 436 «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року», листа МОНмолодьспорт від 24.06.11 № 1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій»  необхідно забезпечити 100-відсоткове оволодіння вчителями до кінця 2011 р. знань і навичок з основ інформаційно-комунікаційних технологій.

         У зв'язку з затвердженням Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН № 930 від 06.10.10 p.), при присвоєнні всіх кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачається використання вчителем у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), цифрових освітніх ресурсів (ЦОР).

         Проблема професійної ІКТ-компетентності сучасного вчителя у сфері інформаційно-комунікаційних технологій є актуальною і разом з тим потребує розв'язання низки питань. Оскільки для освітньої галузі в Україні ще немає єдиних державних стандартів щодо використання ІКТ і ЦОР, то необхідно здійснювати індивідуальний підхід щодо навчання вчителів, орієнтуючись на існуючі нормативні документи.

Нині змінюються цілі та завдання сучасної освіти, — відбувається зміщення акценту із засвоєння знань на формування компетентностей, на особистісно зорієнтоване навчання.

         За якими критеріями має враховуватись ІКТ-компетентність педагога та його вміння використовувати інформаційні технології у навчально-виховному процесі при присвоюванні кваліфікаційної категорії?

Необхідно зазначити, що формування ІКТ-компетентності вчителів полягає не тільки і не стільки в оволодінні ними навичок оперування засобами інформаційних технологій, як у формуванні досвіду застосування ІКТ у своїй професійній  діяльності орієнтованого на сучасні освітні результати.

    Основні аспекти компетентності:

    * наявність достатнього рівня функціональної грамотності у сфері ІКТ;
    * ефективне обґрунтоване застосування ІКТ та цифрових освітніх ресурсів для вирішення професійних, соціальних та особистісних завдань;
    * розуміння ІКТ як основи розвитку суб'єктів інформаційного суспільства, здатних до створення знань, що вміють оперувати масивами інформації для отримання нового інтелектуального або діяльнісного результату.

    Слід зазначити, що ІКТ-компетентним учителем вважається не лише той, хто має різні посвідчення про відповідну ІКТ-підготовку, а насамперед той, хто вміє знання та вміння втілювати у педагогічну діяльність.

    Рівні ІКТ-компетентності сучасного вчителя

    Психологічний рівень оволодіння ІКТ. Характеризується наявністю у вчителів знань, умінь і навичок, достатніх для користування обладнанням, програмним забезпеченням і ресурсами у сфері ІКТ. При цьому слід розрізняти підрівні:

    * комп'ютерної грамотності, що визначається сучасним станом ІКТ, ЦОР та загальним рівнем інформатизації суспільства;
    * загальнопедагогічних знань, умінь і навичок у сфері застосування ІКТ в освітній діяльності;
    * педагогічно-методологічних знань, умінь і навичок, які специфічні для предметної області.

Наприклад, учителі природничих предметів повинні вміти використовувати комп'ютерні математичні моделі процесів, пов'язаних з їх предметом (а на більш високому рівні — створювати такі моделі).

 Діяльнісний рівень використання ІКТ. На цьому рівні функціональна грамотність учителя у сфері ІКТ ефективно та систематично застосовується вчителем для вирішення освітніх завдань:

·        організаційних інновацій, які передбачають ефективну реалізацію вчителем:

·        супроводу мережевих форм здійснення освітнього процесу;

·        дистанційного, очно-заочного, домашнього навчання;

·        навчання на основі індивідуальних освітніх навчальних планів учнів;

·        співорганізації різних форм освітньої діяльності: урочної, позаурочної,    самостійної, виховної та інших — в єдиний освітньо-навчальний процес;

·        застосування сучасних технологій моніторингу освіти;

·        змістовних інновацій, які характеризуються систематичним, цілеспрямованим і ефективнимвикористанням ІКТ-ресурсів та ЦОР у досягненні нової якості освіти. Змістовні інновації включають в себе комплекс елементів:

·        розробка та реалізація навчальних курсів на основі ЦОР (елективних курсів, навчальних практик, курсів професійної та профільної орієнтації тощо);

·         реалізація нових видів освітньої діяльності (зокрема, проблемний і проектний підходи у навчанні учнів); організація освітнього процесу на основі самостійної індивідуальної та групової діяльності учнів з реалізації своїх особистісних, освітніх, соціальних та інших потреб та інтересів;

·        організація взаємодії учнів під час вирішення проблем і завдань на основі ІКТ;

·         застосування нових діагностичних засобів оцінки якості освіти (предметний моніторинг якості освіти, динамічну систему оцінювання досягнень учнів тощо).

 Змістовні інновації є найскладнішим і разом із тим найпродуктивнішим рівнем як професійної компетентності вчителя загалом, так і ІКТ-компетентності. Наприклад, для вчителів природничих предметів (фізики, хімії, біології) використання методів комп'ютерного математичного моделювання, особливо у профільному варіанті навчання, є високопродуктивним; для філологів аналогічну роль можуть грати комп'ютерні технології аналізу текстів,  для істориків — технології баз даних.   Описані вище рівні ІКТ-компетентності відповідають етапам професійного вдосконалення сучасного вчителя в сфері ІКТ. Психологічний рівень — найбільш масовий, найближчим часом його повинні освоїти всі без винятку вчителі. Рівень організаційних інновацій — це рівень успішної та продуктивної методичної роботи.

           Вимоги щодо вмінь педагогічних працівників щодо використання ІКТ: Враховуючи лист МОНМС України про 100-відсоткове оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій, кожен учитель загальноосвітнього навчального закладу повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб та якісного засвоєння матеріалу відповідно до програми навчального предмета. А саме:

    * створювати текстові документи, таблиці, малюнки, діаграми, презентації;
    * використовувати функції Інтернет-технології, локальних мереж, баз даних;
    * здійснювати анкетування, діагностування, тестування, пошук необхідної інформації за допомогою мережі Інтернет;
    * розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал);
    * поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми тощо) у своїй професійній діяльності.

 
   
Учителі, які відповідають високому рівню володіння ІКТ-технологіями (за набраними балами), претендують на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», середньому рівню (диференційовано від видів ІКТ-компетентності) — «спеціаліст першої категорії» та «спеціаліст другої категорії», низькому рівню — кваліфікаційна категорія «спеціаліст». Для відповідності до кваліфікаційної категорії можна застосовувати середній бал.

    Пропонується  схема  щодо аналізу уроку з використанням ІКТ для директорів і заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

 

АНАЛІЗ УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ


Учитель:____________________________________
Предмет, клас: _____________________________


1. Особистий внесок учителя в розробку уроку з використанням ІКТ:

3—використовувалися існуючі освітні ресурси;
4 — застосовувалася адаптована методика використання засобів ІКТ;
5 — застосовувалася авторська методика використання засобів ІКТ.


2. Форма використання програмного забезпечення:

0 — вибрана форма використання засобів ІКТ не сприяє вирішенню дидактичних задач;
3 — вибрана форма використання засобів ІКТ сприяє вирішенню окремих завдань уроку (навчальних, або розвивальних, або виховних);
5 — вибрана форма використання засобів ІКТ сприяє вирішенню всіх завдань уроку (навчальних, розвивальних, виховних).


3. Організація діяльності учнів на уроці:

0 — використання засобів ІКТ знижує ефективність навчальної діяльності учнів;
3 — ефективність навчальної діяльності учнів відповідає традиційному уроку;
5 — підвищується ефективність навчальної діяльності учнів.


4. Рівень методичної підготовки вчителя в галузі використання засобів ІКТ:

3 — недостатній рівень методичної підготовки вчителя;
4 — достатній рівень методичної підготовки вчителя;
5 — високий рівень методичної підготовки вчителя, яскраво виражений індивідуальний стиль роботи вчителя.


5. Вплив інформаційних технологій на результативність:

0 — штучне впровадження в урок засобів ІКТ;
3 — фрагментарне використання засобів ІКТ (незначний вплив на досягнення дидактичних цілей уроку);
5 — системне використання засобів ІКТ (інтегроване в зміст уроку).


6. Індивідуалізація навчання за рахунок використання засобів ІКТ:

0 — використання ІКТ не сприяє індивідуалізації навчання;
3 — використання засобів ІКТ частково підвищує ступінь індивідуалізації навчання;
5 — використання ІКТ спрямоване на індивідуалізацію навчання.


7. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог:

0 — порушені санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроку в комп'ютерному класі;
3 — обладнання класу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам до проведення уроку в комп'ютерному класі;
5 — обладнання та робота учнів відповідають санітарно-гігієнічним вимогам до проведення уроку в комп'ютерному класі або мультимедійному центрі.

    Головний критерій в оцінці уроків: чи підвищується ефективність уроку за рахунок використання засобів ІКТ та ЦОР (визначається, перш за все, активністю учнів і інтенсивністю навчально-виховного процесу, результативністю та досягненнями у пошуково-дослідницький діяльності)

Примітка* Зазначити відповідний бал, знайти загальну суму (від 28 до 35 балів — високий рівень, від 28 до 20 — середній рівень, нижче 20 — критичний рівень).
Висновки:____________________________________________________________

 
       Можливі види застосованих робіт: презентації, мультимедіа, прикладні офісні програми (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), спеціалізовані програми (наприклад, Mathlab, GRAN, Maple тощо), програми для проведення тестів, педагогічні програмні засоби (ППЗ), електронні підручники, планшети, колекція цифрових освітніх ресурсів (ЦОР), мережа Інтернет (наприклад, бібліотека електронних наочних посібників), інтерактивна дошка, електронний класний журнал, використання локальної мережі,телекомунікації.

    Використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога оптимізує зміст навчання, модернізує методи та форми організації навчального процесу, забезпечує високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищенні ефективності та якості надання освітніх послуг.

 Використання Інтернет-ресурсів в роботі вчителя

 Вибуховий розвиток Інтернету  стимулює  розвиток нових освітніх  технологій, і це вже факт безперечний. Головне завдання при цьому наступне: сформувати у вчителя Інтернет - орієнтований спосіб мислення, навчити використовувати інформацію для самоосвіти, підвищення кваліфікаційного рівня, вирішення вірогідних шкільних проблем і завдань. Що б вирішувати такі завдання необхідно визначити для себе:  як можна використовувати Інтернет в освітніх цілях: при організації уроків, для підвищення мотивації учнів  до навчання, для професійного розвитку вчителів?

Насамперед визначимо користь використання ресурсів Інтернет в освітній установі:

• Доступ до всіх ресурсів (як до інструменту для створення уроків).

• Доступ до дослідження ресурсів (для досягнення освітніх цілей).

• Регулярний характер сприяння навчанню.

• Вдосконалення спілкування і інтелектуального обміну.

• Забезпечення існуючим світовим досвідом і навиками.

• Інтернет — як захоплююче, цікаве навчання (ігровий елемент).

 Значення освітніх Інтернет-ресурсів – це необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online курсів, Web-сайтів,  співпраця з  іншими вчителями, обмін інформацією з колегами і експертами  з інших країн, об'єднання професійних ресурсів для вирішення спільних завдань.

Сучасний Інтернет пропонує багато ресурсів, для використання в освітніх цілях: це уроки в режимі online, ресурси для вчителів, ресурси для учнів, проекти online, Webquests.

Немає потреби переконувати в тому, що така інформаційна база має бути використана професійно і раціонально. Це вимагає, насамперед  усвідомлення самими вчителями, значущості,  такого потенціалу і  активне використання Інтернет-ресурсів  педагогічної діяльності для досягнення яскравіших, значиміших результатів в навчанні учнів.

Пропонуємо деякі кроки, які  допоможуть вчителям використовувати інформаційне поле Інтернету в своїй роботі.

1. Використовувати можливість оновлення традиційних планів уроків матеріалами з Інтернету.

2. Персональні і колективні поурочні плани. Інтегровані уроки, авторські розробки, інноваційні ідеї лише виграють в наповненні і наберуть силу і швидкість для досягнення кінцевої ідеї, поповнюючи свій вміст освітніми ресурсами Інтернет.

3. Вивчення досвіду і адаптація наявних в мережі планів Інтернет-уроків, методичних посібників і розробок інших вчителів для власного використання.

Щоб вирішити ці завдання необхідне  формування переліку ресурсів за сферою професійних інтересів, які покликані стати точкою відліку в освоєнні Інтернет-ресурсів. Причому даний перелік повинен складатися безпосередньо як самим учнем, так і надаватися вчителем як перелік найбільш бажаних місць перебування. До таких ресурсів слід віднести, пошукові машини,   а також пошукові каталоги, в яких інформація представлена у вигляді посилань на сайти, організованих за принципом ієрархічності і предметно-орієнтірованих областей.

Окрім цього кожному вчителеві необхідно скласти власний перелік ресурсів, який відноситься безпосередньо до його професійної сфери, як інформаційний, так і освітній.

Проте наявність Інтернет-підключення у школі не гарантує його ефективне використання в учбовому процесі. Як правило, зараз у школах реально працює в Інтернеті досить обмежене число учнів, які добре володіють новими технологіями. Отже, щоб досягти ефективного поєднання власних педагогічних знахідок і освітніх Інтернет-ресурсів необхідна велика і цілеспрямована підготовка.  А найголовніше бажання вчителів удосконалювати  свою педагогічну діяльність.  І щоб знайти  і оцінити якість інформації, що надається, в мережі  необхідне освоєння комп'ютерної грамотності на рівні не просто користувача, а активного користувача. Абсолютно очевидно, що розвиток Інтернету у школах ґрунтується на ініціативах знизу - витікаючих від вчителів. Вчитель - це головна фігура шкільного прогресу. Талант і рівень кваліфікації вчителя - запорука успіху в просуванні нових технологій. Саме вчителі повинні стати основною творчою силою впровадження Інтернету в сферу освіти і, в цілому, в життя суспільства.

Курси підготовки вчителів

У цьому розділі ми зібрали курси та навчальні програми, які дадуть вчителям інструменти, за допомогою яких вони зможуть краще опанувати інформаційні технології, щоб ділитись ними зі своїми учнями. Ось основні з них:

    * — Курс цифрових технологій
    * — Курс «Учителі в онлайні»
    * — Інформація для підготовки вчителів від програми «Онляндія — безпека дітей в інтернеті»

http://www.microsoft.com/ukraine/education/PartnersInLearning/images/TeacherInnovator/digital_literacy.pngКурс цифрових технологій

Оскільки сьогодні багато дітей навіть у початковій школі вже розуміються на комп’ютерах, то вчитель може дати більше своїм учням завдяки новітнім технологіям. Звісно, для цього потрібно самому володіти певними знаннями та навичками роботи на комп’ютері. Для новачків та тих, хто просто хоче покращити вміння, корпорація Microsoft пропонує пройти Курс цифрових технологій.

Програма буде корисна як новачку, так і тому, хто вже має деякий досвід у роботі з комп’ютером. Курс цифрових технологій допомагає розвинути основні навички, необхідні для того, щоб впевнено розпочати користуватися комп’ютером. Курс можна пройти безкоштовно через Інтернет українською і російською мовами.

Навчальний план із курсу цифрових технологій складається з п'яти курсів:

    * — Основи роботи з комп'ютером.
    * — Інтернет і Веб.
    * — Програми підвищення продуктивності.
    * — Безпека та конфіденційність комп'ютера.
    * — Цифровий стиль життя.

Кожен курс містить модуль дистанційного навчання та оцінювальний тест. Також можна скласти сертифікаційний тест, який охоплює теми з усіх п'яти курсів. Якщо сертифікаційний тест складено успішно, можна роздрукувати персоналізований сертифікат із курсу цифрових технологій.

http://www.microsoft.com/ukraine/education/PartnersInLearning/images/TeacherInnovator/t.jpgКурс «Учителі в онлайні»

Курс «Учителі в онлайні» допоможе вам дізнатися про нові інтернет-технології та про те, як їх застосовувати для навчання, викладання і підвищення власної кваліфікації. За останні роки парадигма використання Інтернету змінилася, у мережі з’явилися засоби і платформи, що значно вплинули на соціальне життя та підходи до ведення бізнесу і навчання. Сьогодні онлайнові служби дають змогу зберігати в мережі контакти, календарі та документи, отримувати до них доступ з будь-якої точки, користуючись лише браузером, безпосередньо у мережі створювати і редагувати текстові документи, електронні таблиці, презентації та спільно працювати з ними. Завдяки цьому в учителів з’явилася можливість перенести навчальний процес далеко за межі класної кімнати та значно підвищити його ефективність. Із курсу «Учителі в онлайні» ви дізнаєтесь, як краще це робити. Ви також довідаєтесь про соціальну мережу для освітян, зможете приєднатися до неї, щоб співпрацювати з колегами. Крім того, ви ознайомитесь зі спеціалізованою інформаційною платформою для навчальних закладів та ресурсами, які допоможуть вам у викладанні.

Навчальний план курсу складається з чотирьох частин:

    * — Ваш робочий простір в Інтернеті
    * — Інтернет-середовище для освітян
    * — Платформа для навчальних закладів
    * — Огляд технологій та ресурсів, призначених для освітян

Для навчання за курсом пропонуються модулі для дистанційного навчання, а також низка завдань, які потрібно виконати для отримання сертифіката.

  Інформація для підготовки вчителів по проекту     «Онляндія: безпека http://www.microsoft.com/ukraine/education/PartnersInLearning/images/TeacherInnovator/onlandia_teacher.jpgдітей в інтернеті»

 
Цей розділ сайту «Онляндія: безпека дітей в Інтернеті» розроблено для того, щоб допомогти вчителям, як:

    * — Обговорювати питання інформаційної безпеки   у класі з учнями.
    * — Знайти інформацію про те, як молодь використовує Інтернет.
    * — Знайти інформацію про те, як особисті дані використовують в Інтернеті.
    * — Дізнатися про те, де знайти більше інформації про безпеку в Інтернеті.

 
ОСВІТНІ ПОРТАЛИ

Міністерство освіти і науки України
http://www.mon.gov.ua
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Освіта-UA
http://osvita-ua.net
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.

Освіта в Україні
http://www.ednu.kiev.ua
Українські організації, пов'язані з освітою. Вищі та середні навчальні заклади. Освіта за кордоном, гранти. Преса. Виставки та семінари. Дистанційне навчання.

Освітній портал - освіта в Україні, освіта за кордоном
http://www.osvita.org.ua
Довідник ВНЗ України. Зовнішнє тестування. Абітурієнту. Новини освіти та науки України та закордону. Каталог освітніх сайтів. Форум. Реферати, курсові, дипломні. Освіта за кордоном.

Освіта в Україні на Parta.ua
http://www.parta.com.ua
Освітній портал.Все про освіту: довідник абітурієнта, курсове навчання, каталог репетиторів, реферати і багато іншого для школярів, студентів та їх батьків. Посібники з Державної підсумкової  атестації (ДПА) 2011 року.

Шкільний портал "Острів знань"    
http://ostriv.in.ua
Комплексна інформацЧинні навчальні програми, методичні документи. Деякі окремі аспекти навчання. Плани роботи шкіл, атестаціяія про навчання і дозвілля. . Сценарії проведення свят, вікторин. Зарубіжний досвід. Обмін педагогічним досвідом, обговорення, поради, точки зору. Про історію освіти, навчання та видатних педагогів. Питання ліцензування освітньої діяльності в Україні. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Огляди українських педагогічних видань, дайджести, публікації.
Вчитель вчителю, учням та батькам
http://teacher.at.ua
Накази, листи, рекомендації. Поради та рекомендації для вчителів та батьків. Поради психолога.
 
ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Портфоліо вчителя
http://aura.at.ua
Інформація для вчителя початкової школи.

Супер клас
http://myclass.at.ua
Сайт вчителя початкових класів школи №118 міста Кривий Ріг. Скарбничка вчителя. Законодавство. На допомогу вчителю. Психологічні тести для дітей. Робота з батьками. Молодому вчителю. Навчальні програми. Виховна робота. Методичний порадник. Матеріали до уроку. Українська мова. Правова iнформацiя.
 
ВЧИТЕЛЯМ – ПРЕДМЕТНИКАМ

UROKI.NET
http://www.uroki.net
Все для вчителя: поурочне і тематичне планування, відкриті уроки, сценарії шкільних свят, методичні розробки, конспекти уроків, підручники, лабораторні, контрольні роботи і безліч інших матеріалів для вчителів - предметників, матеріали для педагогів-організаторів, шкільних психологів, завучів, класних керівників і директорів шкіл, ліцеїв, гімназій.

Інформація педагогу
http://ped-inform.org.ua
Новини освіти і науки України. Зовнішнє оцінювання (ЗНО). Нормативно-правові документи. Виховна робота. Вчителям - предметникам.
 
МАТЕМАТИКА В ШКОЛІ

Математика для школи
http://www.formula.com.ua
Цікаві математичні факти, історії з життя математиків, означення, описи понять, правила, теореми, закони, властивості, формули, математичні таблиці, розв'язки задач з елементарної математики, збірки прикладів.

Творчий вчитель математики
http://yrok.com.ua
Сайт вчителів математики Кривого Рогу: цікаві розробки уроків, рекомендації та методичні матеріали щодо використання сучасних інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, роботи з обдарованими школярами, методичні розробки підвищення якості математичної освіти, математичної компетентності учнів.

ФІЗИКА В ШКОЛІ

Сайт вчителів України
http://fizika.net.ua
Матеріали для роботи вчителів фізики: методики, новини, бібліотека для учнів та вчителів, програми, уроки фізики.

Шкільна фізика
http://sp.bdpu.org
Теорія, задачі, тести, демонстрації, лабораторні роботи, методика навчання.
 
ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Український біологічний сайт
http://www.biology.org.ua
Висвітлення сучасного стану біологічної науки та освіти в Україні.

Все для учителя биологии
http://bio.1september.ru
Електронна версія газети «Біологія». Матеріали для вчителів: «Я йду на урок біології».

Для вчителя хімії та біології
http://www.uroki.net
Розробки уроків, календарні, тематичні, поурочні плани, розробки уроків для вчителя хімії та біології в школі.
 
ГЕОГРАФІЯ В ШКОЛІ

Географія в школі
http://geosite.com.ua
Географія в школі на «Географічному порталі»: програми, поурочне планування, розробки уроків, електронні уроки, практичні роботи, нетрадиційні уроки, задачі, література, довідкові матеріали.

Географія в школі
http://ukr-tur.narod.ru
Географія в школі на сайті «Світ географії та туризму»: розробка уроків, виховні заходи, методичні рекомендації.
 
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Українська мова і література
http://ridnamova.ck.ua
Сайт для учителів української мови і літератури. Українська мова. Українська література. Зарубіжна література. Позакласна робота. На допомогу учням.

Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка
http://ippo.org.ua
Інформація для учителів - предметників на інформаційно-методичному сайті: методичні рекомендації, дидактичний матеріал, цікавий досвід.

Українська мова і література в школі
http://www.ukr-in-school.edu-ua.net
Електронна версія науково-методичного журналу.
 
РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Культура письменной речи.
http://www.gramma.ru
Вчителю російської мови: методичні розробки уроків.

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы
http://litera.edu.ru
Колекція «Російського загальноосвітнього порталу»: російська та зарубіжна література для школи.
 
ІНОЗЕМНА МОВА

Для учителей английского языка
http://englishaz.narod.ru
Методика, планування, розробки уроків.

Методические пособия для учителей немецкого языка
http://www.langinfo.ru

Методкабинет учителя немецкого языка
http://www.1september.ru
Вчительський фестиваль педагогічних ідей «Відкритий урок». Фестиваль дослідницьких та творчих робіт учнів «Портфоліо».

Вивчення німецької мови
http://www.daad.org.ua
Лінки до теми "Вивчення англійської мови".
 
ІНФОРМАТИКА

Світ ПК. Учитель-учителю
http://www.svit-pk.cpto1.vn.ua
Інформаційно - освітній портал на допомогу вчителю інформатики: плани-конспекти з інформатики, цікаві статті, інструкції, програми.

Інформатика в школі
http://informatik.at.ua
Інформація про програмне забезпечення, яке можна використати на уроках інформатики. Цікаві та необхідні матеріали для вчителів інформатики. Плани-конспектів уроків інформатики.

Освітні веб-ресурси учителям інформатики
http://galanet.at.ua
Сайт присвячено освітнім веб-ресурсам, методиці їх використання і проектування. Мета створення сайту - зібрати в одному місці матеріал з даної теми та надати можливість студентам, учителям, викладачам обмінюватись досвідом щодо використання та створення освітніх веб-ресурсів.

UA5.ORG
http://www.ua5.org
Методичні матеріали з інформатики. Сайт присвячений інформатиці та інформаційним технологіям у всіх їх різновидах: від систем счислення до комп'ютерних мереж та телекомунікацій. Матеріали сайту охоплюютьі тематики, які зустрічаються у шкільному курсі інформатики та у фундаментальних дисциплінах з інформаційних технологій вищих навчальних закладів України.
УРОКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ПРАЦІ В ШКОЛІ

Слово вчителя
http://konserg.ucoz.ua
Цей сайт cтворено для поширення власного досвіду, для спілкування, обміну ідеями тощо. Розробки поурочних планів, виховних годин, комп'ютерних програм, тестів. Вчителям інформатики, образотворчого мистецтва.
Трудове навчання
http://trudove.org.ua
Сайт для учителів трудового навчання та обслуговуючої праці. Сучасні технології. Радіоелектроніка. Декоративне мистецтво.
 

Використана література

1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників/ Нормативний документ МОН молоді та спорту України / рік затвердження — 2010.
2. ІКТ компетенції стандартів для вчителів. ЮНЕС-КО. 2008 рік. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, 2008. http://cst.unesco-ci.org/ sites/projects/cst

3.Информационные технологии обучения // Информатика и образование. – 1998. – № 2. – С. 5-13.

 
Категорія: На допомогу вчителю | Додав: Освітянин (17.01.2013) | Автор: Радченко О.О., методист РМК
Переглядів: 8067 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]